Statut

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Nazwa placówki to Przedszkole Niepubliczne „Junior”
§ 2
Przedszkole jest placówką niepubliczną działającą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, tekst ujednolicony: Dz. U. 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami oraz niniejszego statutu.
Osobą prowadzącą Przedszkole Niepubliczne „Junior” jest Elżbieta Byszyńska
Siedziba przedszkola znajduje się w Kątach Wrocławskich przy ulicy
ks. J. Zielińskiego 5.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością przedszkola jest Dolnośląski Kurator Oświaty.
 
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
§ 3
Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
Przedszkole prowadzi nauczanie i wychowanie w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.
§ 4
Celem przedszkola jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem przyrodniczym, społecznym i kulturowym a w szczególności:
*objęcie opieką dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa,
* stymulowanie rozwoju wychowanka,
* rozwijanie postawy otwartej do świata,
* zapewnienie swobody ruchu i działania w celu gromadzenia osobistych doświadczeń,
 *umożliwienie dziecku zdobywania doświadczeń przekonujących o wartości tolerancji, sprawiedliwości, ofiarności,
* udzielanie pomocy pedagogiczno-psychologicznej,
*przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej,
* współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
§ 5
1.               Przedszkole realizuje zadania w zakresie:
· Pomocy rodzicom w opiece nad dziećmi
· Objęcia opieką wychowanków i zapewnienie im bezpieczeństwa podczas pobytu dziecka w przedszkolu oraz poza terenem przedszkola przez nauczycieli
· Kształtowania wśród dzieci nawyków dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo oraz rozwijania ich sprawności ruchowej
· Dbania o rozwój emocjonalny i świadomość moralną dzieci oraz wzmacniania ich więzi uczuciowej z rodziną
· Kształtowania kompetencji językowych dzieci
· Prowadzenia działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka
· Zapewnienia możliwości korzystania z opieki specjalistów
· W miarę możliwości zapewnienia opieki dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych
· Współpracy z placówkami i instytucjami działającymi w środowisku, wspomagającymi rozwój dziecka
2.     Zadania, o których mowa są realizowane we współpracy z:
· rodzicami
· nauczycielami i innymi pracownikami Przedszkola
· specjalistami: logopedą, psychologiem
· podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży (Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną)
§ 6
Praca dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego z zestawu programów wychowania przedszkolnego wpisanych na listę programów dopuszczonych przez MEN
Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji
i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.
Przedszkole stwarza możliwości nawiązania przez dzieci stosunków społecznych poza środowiskiem rodzinnym.
§ 7
1.     Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe.
2.     Organizację i rodzaj zajęć dodatkowych, (częstotliwość, forma organizacyjna, sposób finansowania) ustala dyrektor w każdym roku szkolnym.
§ 8
Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.
Przedszkole stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.
 
ORGANY PRZEDSZKOLA ORAZ ZAKRES ICH DZIAŁAŃ
§ 9
1. Organami Przedszkola Niepublicznego „Junior” są Dyrektor Przedszkola, Dyrektor ds. pedagogicznych i Rada Pedagogiczna, w której skład wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
2.  Dyrektor Przedszkola:
- nadaje placówce Statut,
- reprezentuje placówkę na zewnątrz,
- prowadzi sprawy kadrowe, podejmuje decyzje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników (podpisywanie umów o pracę, określanie wynagrodzeń, rozwiązywanie stosunków pracy oraz przyznawanie nagród, ocena pracy i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola),
- zarządza nieruchomością, w tym dokonywanie napraw, remonty, przeglądy itp.,
- dba o zapewnienie opieki nad wychowankami oraz zapewnienie właściwych warunków bhp dla wszystkich zatrudnionych pracowników,
- podejmuje decyzje o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do przedszkola
 
 
- organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,
- stwarza w przedszkolu atmosferę akceptacji, współpracy i wzajemnej życzliwości.
Dyrektor decyduje  w sprawach:
- wynagradzania i premiowania nauczycieli i innych pracowników Przedszkola,
- wewnętrznej organizacji Przedszkola.
Do kompetencji Dyrektora Przedszkola należy:
- rozstrzyganie ewentualnych sporów między Radą Pedagogiczną, a Dyrektorem ds. pedagogicznych         
-  rozpatrywanie ewentualnych skarg na pracę Przedszkola,
3. Dyrektor ds. pedagogicznych:
1.     Dyrektor Przedszkola zatrudnia Dyrektora ds. pedagogicznych .
2.     Dyrektor ds. pedagogicznych  kieruje bieżącą działalnością wychowawczo -dydaktyczną   Przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz, działa zgodnie ze statutem
i przepisami prawa.
3.     Do obowiązków Dyrektora ds. pedagogicznych należy:
·        prowadzenie spraw związanych z nadzorem pedagogicznym,
·        organizowania, planowanie i dokumentowanie procesu edukacyjnego,
·        prowadzenie, kontrolowanie i przechowywanie dokumentacji pedagogicznej przedszkola,
·        organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,
·        przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał,
·        zbieranie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy,
·        dopuszczanie do użytku w placówce programów wychowania przedszkolnego,
·        kierowanie bieżącą działalnością przedszkola, w tym nadzorowanie imprez przedszkolnych,
·        współpraca z rodzicami.
4.     Dyrektor ds. pedagogicznych w wykonaniu swoich zadań współpracuje z rodzicami oraz organem  nadzorującym.
5.     Dyrektor ds. pedagogicznych  koordynuje współdziałanie organów Przedszkola, zapewniając każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich  kompetencji oraz wymianę informacji między nimi.
8.       W przypadku nieobecności Dyrektora ds. pedagogicznych, jego obowiązki pełni Dyrektor Przedszkola.
 
4. Rada Pedagogiczna
 
1.       Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych.
2.       Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni, bez względu na wymiar czasu pracy i formę zatrudnienia.
3.       Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor ds. pedagogicznych.
4.       W posiedzeniach Rady pedagogicznej mogą brać udział: Dyrektor Przedszkola oraz na zaproszenie przewodniczącego goście. Mają oni głos doradczy.
5.       Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
6.       Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.
7.       Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro przedszkola, a także dobro osobiste dzieci, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.
8.       Rada pedagogiczna działa w oparciu o opracowany przez siebie regulamin.
9.       Rada pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawie;
·                 zatwierdzenia planów pracy,
·                 innowacji pedagogicznych i i eksperymentów,
·                 ustalenia organizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, jednak w przypadku szkoleń wymagających, środków finansowych w porozumieniu z Dyrektorem Przedszkola,
·                 skreślenia dziecka z listy wychowanków uczęszczających do Przedszkola.
10.  Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
·        organizację pracy Przedszkola, w szczególności ramowy rozkład dnia,tygodniowy rozkład zajęć dodatkowych w Przedszkolu,
·        propozycje Dyrektora w sprawach przydziału stałych prac i zajęć  nauczycielom
w ramach wynagrodzenia zasadniczego,
·        wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień  z  wyjątkiem nagród Dyrektora
·        przedszkolny zestaw programów.
 
11.  Rada pedagogiczna ma prawo wnioskować do Dyrektora Przedszkola w sprawie zmian w Statucie.
 
 
 
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
§10
1. Przedszkole funkcjonuje  12 miesięcy w roku  od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30.- 17.00 (w sytuacjach awaryjnych, gdy rodzic nie może odebrać dziecka do godz. 17.00, czas pracy przedszkola jest wydłużony do 17.30, po uprzednim uprzedzeniu przedszkola przez rodziców).
2. Dniami wolnymi są obowiązujące święta kościelne i narodowe.
3. Dyrektor ma prawo ustalić skrócone godziny pracy przedszkola, harmonogram dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych, bądź przerwy wakacyjnej.
§11
1. Liczbę miejsc w przedszkolu to 80.
2. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
* Cztery sale zajęć
* Cztery łazienki dla dzieci,
* Hol z szatnią
* Salkę do zajęć dodatkowych
* Pomieszczenia administracyjno-socjalne
* Kuchnię i pomieszczenia gospodarcze
§12
1. Zasady rekrutacji dzieci.
* Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku przedszkolnym.
* Procedura rekrutacji to wypełnienie formularza rezerwacji miejsca, a po potwierdzeniu dostępności miejsca i rozmowie kwalifikacyjnej z dyrektorem przedszkola, zakończonej  pozytywnym rezultatem, podpisanie umowy cywilno-prawnej o świadczeniu usług edukacyjnych,
2. W miarę wolnych miejsc, dzieci będą przyjmowane przez cały rok, a rodzice będą informowani o przyjęciu telefonicznie lub mailowo.
3. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci już uczęszczające do przedszkola, rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola oraz dzieci, które wcześniej uczęszczały do Żłobka Niepublicznego  „Junior”.
4.  Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola w następujących przypadkach:
*  Niedotrzymywanie terminów płatności wynikających z umowy o świadczenie usług,
* Nieobecności dziecka (ponad 1 miesiąc) i nie zgłoszenie tego faktu do dyrektora przedszkola,
* Nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego statutu,
* Utajnienie choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie.
* Jeśli rodzic dziecka, z którym są widoczne problemy zdrowotne, emocjonalne, wychowawcze, został poproszony przez wychowawcę i dyrektora ds. pedagogicznych
o zdiagnozowanie dziecka u specjalisty i nie wywiązał się z dostarczenia opinii, orzeczenia, w przeciągu dwóch miesięcy. 
* Kiedy dziecko jest agresywne i stanowi zagrożenie dla innych dzieci i siebie
 5. Od decyzji o skreśleniu można odwołać się do Kuratorium Oświaty w terminie 14 dni.
 
§13
1. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie: podstaw programowych opracowanych przez MEN, programu wychowania w przedszkolu wybranego z zestawu programów przez radę pedagogiczną.
2. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony w porozumieniu
z Radą Pedagogiczną z uwzględnieniem wymagań zdrowotnych, higienicznych i oczekiwań rodziców.
4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
§14
1. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć, w którym udokumentowany jest przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym.
3. Dokumentację przebiegu nauczania udostępnia się osobie prowadzącej i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny.
§15
Sposoby pozyskiwania środków na działalności przedszkola to:
1.     Opłaty rodziców (opiekunów prawnych) zgodnie z umową o świadczenie usług.
2.     Dotacje.
3.     Inne źródła: darowizny, pozyskiwanie środków unijnych itp.
 
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA
§16
Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Przedszkola może przyjąć do Przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
Dziecko w Przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka.
Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do:
właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczego, zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym,
opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
poszanowania godności osobistej,
życzliwego, podmiotowego traktowania,
swobody wyrażania myśli i przekonań,
partnerskiej rozmowy na każdy temat,
rozwijania własnych zainteresowań i zdolności,
pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i defektów rozwojowych,
przygotowania umożliwiającego osiągnięcie „gotowości szkolnej”,
wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia; akceptowanie ich potrzeb,
poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społeczno – kulturowej
i technicznej,
spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,
wyrażania swoich spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności,
pomocy w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja”,
zaspokajania poczucia bezpieczeństwa,
wprowadzania w kulturę bycia,
zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych.
§ 17
1. Obowiązkiem dzieci uczęszczających do przedszkola jest:
· współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i terapii
· szanowanie odrębności każdego kolegi
· przestrzeganie zasad form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej
· szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej własności
· uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów
· przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek
· kulturalne zwracanie się do innych; używanie form grzecznościowych
· zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów
 i wycieczek
· pomaganie słabszym kolegom
· przestrzeganie wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawa, miłość i piękno
 
NAUCZYCIELE
§ 18
1. Nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje przedszkola: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną, zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, a w szczególności:
· respektować i gwarantować prawa zawarte w Konwencji Praw Dziecka, wobec każdego dziecka
· tworzyć bezpieczne otoczenie i uczyć zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka
· wychowywać dzieci w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy
· organizować współpracę z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka
· monitorować realizowanie rocznego przygotowanie przedszkolnego dzieci 6 - letnich
· realizować podstawę programową określoną przez MEN
· planować, organizować i prowadzić proces opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczny w oparciu o wybrane programy dydaktyczno-wychowawcze albo program autorski opracowany przez nauczycieli przedszkola w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej
· stosować twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania
· tworzyć warunki wspomagające rozwój dziecka, jego zdolności i zainteresowań poprzez podejmowanie współpracy ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną

2. Ponadto obowiązkiem nauczyciela jest:
· prowadzić dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami
· prowadzić obserwacje pedagogiczne i je dokumentować
· indywidualizować działania oparte na znajomości dziecka, jego możliwościach i potrzebach, zgodnych z prowadzoną diagnozą
· informować rodziców o bieżących postępach uzyskiwanych przez dzieci
· dążyć do rozwoju własnej osobowości poprzez doskonalenie wiedzy ogólnej i zawodowej,
· współpracować ze środowiskiem lokalnym
· przestrzegać tajemnicy służbowej
· dbać o funkcjonalność, estetykę, czystość i porządek w sali
§ 19
1. Nauczyciel w realizacji programu nauczania ma prawo do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania jakie uważa za najwłaściwsze z pośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne oraz do wyboru podręczników dopuszczonych przez MEN do użytku.
 
PRACOWNICY NIE BĘDĄCY NAUCZYCIELAMI
§ 20
1.     Pracowników niepedagogicznych Przedszkola zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem ogólnych przepisów  Dyrektor Przedszkola.
2.     Pracownik Przedszkola jest obowiązany:
a.      przestrzegać Regulaminu Pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
b.      przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
c.       dbać o dobro zakładu pracy, chronić mienie oraz zachować w tajemnicy informację, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
d.      przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
e.      przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,
f.        współdziałać z nauczycielami w zakresie ustalonym przez dyrektora.
3.     Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników, a także ich odpowiedzialność, ustala  Dyrektor Przedszkola.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 21
1.      Zmiany w statucie dokonuje osoba prowadząca.
2.      Sprawy nie zawarte w statucie przedszkola regulują: Ustawa o systemie oświaty, inne przepisy prawa.
3.      Statut wchodzi w życie z dniem 1.07.2017.r.
 
 
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem