Statut

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Nazwa placówki to Przedszkole Niepubliczne „Junior"
§ 2
1. Przedszkole jest placówką niepubliczną działającą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, tekst ujednolicony: Dz. U. 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami oraz niniejszego statutu.
2. Osobą prowadzącą Przedszkole Niepubliczne „Junior" jest Elżbieta Byszyńska.
3. Siedziba przedszkola znajduje się w Kątach Wrocławskich przy ulicy
ks. J. Zielińskiego 5.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością przedszkola jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
§ 3
1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
2. Przedszkole prowadzi nauczanie i wychowanie w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.
§ 4
1. Celem przedszkola jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem przyrodniczym, społecznym i kulturowym a w szczególności:
*objęcie opieką dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa,
* stymulowanie rozwoju wychowanka,
* rozwijanie postawy otwartej do świata,
* zapewnienie swobody ruchu i działania w celu gromadzenia osobistych doświadczeń,
*umożliwienie dziecku zdobywania doświadczeń przekonujących o wartości tolerancji, sprawiedliwości, ofiarności,
* udzielanie pomocy pedagogiczno-psychologicznej,
*przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej,
* współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
§ 5
1. Przedszkole realizuje zadania w zakresie:
· Pomocy rodzicom w opiece nad dziećmi
· Objęcia opieką wychowanków i zapewnienie im bezpieczeństwa podczas pobytu dziecka w przedszkolu oraz poza terenem przedszkola przez nauczycieli
· Kształtowania wśród dzieci nawyków dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo oraz rozwijania ich sprawności ruchowej
· Dbania o rozwój emocjonalny i świadomość moralną dzieci oraz wzmacniania ich więzi uczuciowej z rodziną
· Kształtowania kompetencji językowych dzieci
· Prowadzenia działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka
· Zapewnienia możliwości korzystania z opieki specjalistów
· W miarę możliwości zapewnienia opieki dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych
· Współpracy z placówkami i instytucjami działającymi w środowisku, wspomagającymi rozwój dziecka
2. Zadania, o których mowa są realizowane we współpracy z:
· rodzicami
· nauczycielami i innymi pracownikami Przedszkola
· specjalistami: logopedą, psychologiem
· podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży ( poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną)
§ 6
1. Praca dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego z zestawu programów wychowania przedszkolnego wpisanych na listę programów dopuszczonych przez MEN
2. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji
i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej
3. Przedszkole stwarza możliwości nawiązania przez dzieci stosunków społecznych poza środowiskiem rodzinnym
§ 7
1. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe.
2. Organizację i rodzaj zajęć dodatkowych (częstotliwość, forma organizacyjna, sposób finansowania) ustala dyrektor w każdym roku szkolnym w porozumieniu z rodzicami.
§ 8
1. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.
2. Przedszkole stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.

ORGANY PRZEDSZKOLA ORAZ ZAKRES ICH DZIAŁAŃ
§ 9
1. Organami Przedszkola Niepublicznego „Junior" są Dyrektor Przedszkola, Dyrektor ds. pedagogicznych i Rada Pedagogiczna, w której skład wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
2. Dyrektor Przedszkola:
- nadaje placówce Statut,
- reprezentuje placówkę na zewnątrz,
- prowadzi sprawy kadrowe, podejmuje decyzje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników (podpisywanie umów o pracę, określanie wynagrodzeń, rozwiązywanie stosunków pracy oraz przyznawanie nagród, ocena pracy i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola),
- zarządza nieruchomością, w tym dokonuje napraw, remonty, przeglądy itp.,
- dba o zapewnienie opieki nad wychowankami oraz zapewnienie właściwych warunków bhp dla wszystkich zatrudnionych pracowników,
- podejmuje decyzje o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do przedszkola
- organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,
- stwarza w przedszkolu atmosferę akceptacji, współpracy i wzajemnej życzliwości.
Dyrektor decyduje w sprawach:
- wynagradzania i premiowania nauczycieli i innych pracowników Przedszkola,
- wewnętrznej organizacji Przedszkola.
Do kompetencji Dyrektora Przedszkola należy:
- rozstrzyganie ewentualnych sporów między Radą Pedagogiczną, a Dyrektorem ds. pedagogicznych
- rozpatrywanie ewentualnych skarg na pracę Przedszkola,
3. Dyrektor ds. pedagogicznych:
1. Dyrektor Przedszkola zatrudnia Dyrektora ds. pedagogicznych .
2. Dyrektor ds. pedagogicznych kieruje bieżącą działalnością wychowawczo -dydaktyczną Przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz, działa zgodnie ze statutem
i przepisami prawa.
3. Do obowiązków Dyrektora ds. pedagogicznych należy:
• prowadzenie spraw związanych z nadzorem pedagogicznym,
• organizowania, planowanie i dokumentowanie procesu edukacyjnego,
• prowadzenie, kontrolowanie i przechowywanie dokumentacji pedagogicznej przedszkola,
• organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,
• przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał,
• zbieranie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy,
• dopuszczania do użytku w placówce programów wychowania przedszkolnego,
• kierowanie bieżącą działalnością przedszkola, w tym nadzorowanie imprez przedszkolnych,
• współpraca z rodzicami.
4. Dyrektor ds. pedagogicznych w wykonaniu swoich zadań współpracuje z rodzicami oraz organem nadzorującym.
5. Dyrektor ds. pedagogicznych koordynuje współdziałanie organów Przedszkola, zapewniając każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz wymianę informacji między nimi.
8. W przypadku nieobecności Dyrektora ds. pedagogicznych, jego obowiązki pełni Dyrektor Przedszkola.
9.
4. Rada Pedagogiczna

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych.
2. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni, bez względu na wymiar czasu pracy i formę zatrudnienia.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor ds. pedagogicznych.
4. W posiedzeniach Rady pedagogicznej mogą brać udział: Dyrektor Przedszkola oraz na zaproszenie przewodniczącego goście. Mają oni głos doradczy.
5. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
6. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.
7. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro przedszkola, a także dobro osobiste dzieci, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.
8. Rada pedagogiczna działa w oparciu o opracowany przez siebie regulamin.
9. Rada pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawie;
• zatwierdzenia planów pracy,
• innowacji pedagogicznych i eksperymentów,
• ustalenia organizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, jednak w przypadku szkoleń wymagających, środków finansowych w porozumieniu z Dyrektorem Przedszkola,
• skreślenia dziecka z listy wychowanków uczęszczających do Przedszkola.
10. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
• organizację pracy Przedszkola, w szczególności ramowy rozkład dnia, tygodniowy rozkład zajęć dodatkowych w Przedszkolu,
• propozycje Dyrektora w sprawach przydziału stałych prac i zajęć nauczycielom
w ramach wynagrodzenia zasadniczego,
• wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień z wyjątkiem nagród Dyrektora
• przedszkolny zestaw programów.

11. Rada pedagogiczna ma prawo wnioskować do Dyrektora Przedszkola w sprawie zmian w Statucie.

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
§10
1. Przedszkole funkcjonuje 12 miesięcy w roku od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30.- 17.00 (w sytuacjach awaryjnych, gdy Rodzic nie może odebrać dziecka do godz. 17.00, czas pracy przedszkola jest wydłużony do 17.30, po uprzednim zawiadomieniu Przedszkola o tym fakcie przez Rodziców).
2. Dniami wolnymi są obowiązujące święta kościelne i narodowe.
3. Dyrektor ma prawo ustalić skrócone godziny pracy przedszkola, harmonogram dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych, bądź przerwy wakacyjnej.
4. W okresie niskiej frekwencji dzieci (np. ferie, wakacje, absencja chorobowa, okresy świąteczne) dopuszcza się łączenie grup.
5. Podczas przerw świątecznych oraz w okresie wakacyjnym tj. od 1 lipca do 31 sierpnia przedszkole zastrzega sobie prawo nie realizowania podstawy programowej. W tym okresie organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, rekreacyjno –wypoczynkowe i inne o charakterze zabawowym.
§ 11
1.W sytuacjach wyjątkowych wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń lub okoliczności mających wpływ na przyjętą organizację pracy przedszkola lub bezpieczeństwo wychowanków i pracowników przedszkola, decyzją Dyrektora wprowadza się do sposobów realizacji zadań przedszkola, w tym szczególnie realizacji podstawy programowej oraz form udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej, tryb tzw. pracy zdalnej przy użyciu dostępnych dla przedszkola oraz rodziców technik i metod pracy na odległość.
2. Nauczyciele w trybie tzw. pracy zdalnej wykorzystują technologie informacyjno-komunikacyjne takie jak: obsługiwane z poziomu komputerów, tabletów czy smartfonów programy do pracy z dziećmi, filmiki, multimedialne książeczki, aplikacje, gry edukacyjne i materiały multimedialne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym,
3. Materiały niezbędne do realizacji zajęć przekazywane będą pocztą elektroniczną na adres e-mail rodzica lub aplikację internetową wykorzystywaną przez Przedszkole.
4. Zapewniając bezpieczne warunki uczestnictwa dzieci w zajęciach zdalnych w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych przesyłane materiały powinny zawierać multimedia wymagające maksymalnie 15 minut pracy z użyciem monitora oraz działania poza nim.
5. Uczestnictwo dzieci w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będzie potwierdzane poprzez kontakt z rodzicami poprzez telefon, e-mail lub aplikację internetową wykorzystywaną przez Przedszkole.

§12
1. Liczbę miejsc w przedszkolu to 80.
2. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
* Cztery sale zajęć
* Cztery łazienki dla dzieci,
* Hol z szatnią
* Pomieszczenia administracyjno-socjalne
* Kuchnię i pomieszczenia gospodarcze
§13
1. Zasady rekrutacji dzieci.
* Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku przedszkolnym.
* Procedura rekrutacji to wypełnienie formularza zgłoszeniowego, osobiste spotkanie Rodziców Dziecka z Dyrektorem Przedszkola lub Dyrektorem ds. Pedagogicznych, a po potwierdzeniu dostępności miejsca, podpisanie z osobą prowadzącą przedszkole umowy cywilno-prawnej o świadczeniu usług edukacyjnych,
* Dyrektor ma prawo odmówić przyjęcia dziecka bez udzielania informacji o przyczynach odmowy przyjęcia
2. W miarę wolnych miejsc, dzieci będą przyjmowane przez cały rok, a rodzice będą informowani o przyjęciu telefonicznie lub mailowo.
3. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci już uczęszczające do przedszkola oraz rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola
4. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola w następujących przypadkach:
* Niedotrzymywanie terminów płatności wynikających z umowy o świadczenie usług,
* Nieobecności dziecka (ponad 1 miesiąc) i nie zgłoszenie tego faktu do dyrektora przedszkola,
* Nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego statutu,
* Utajnienie choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie,
* Jeśli rodzic dziecka, z którym są widoczne problemy zdrowotne, emocjonalne, wychowawcze, został poproszony przez wychowawcę i dyrektora ds. pedagogicznych
o zdiagnozowanie dziecka u specjalisty i nie wywiązał się z dostarczenia opinii, orzeczenia
w przeciągu dwóch miesięcy.
* Kiedy dziecko jest agresywne i stanowi zagrożenie dla innych dzieci i siebie.
5. Od decyzji o skreśleniu można odwołać się do Kuratorium Oświaty w terminie 14 dni.
§14
1. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie: podstaw programowych opracowanych przez MEN, programu wychowania w przedszkolu wybranego z zestawu programów przez radę pedagogiczną.
2. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony w porozumieniu
z Radą Pedagogiczną z uwzględnieniem wymagań zdrowotnych, higienicznych i oczekiwań rodziców.
4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
§15
1. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć, w którym udokumentowany jest przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym.
3. Dokumentację przebiegu nauczania udostępnia się osobie prowadzącej i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny.
§16
Sposoby pozyskiwania środków na działalności Przedszkola to:
1. Opłaty rodziców (opiekunów prawnych) zgodnie z umową o świadczenie usług.
2. Dotacje.
3. Inne źródła: darowizny, pozyskiwanie środków unijnych itp.
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA
§17
1. Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Przedszkola może przyjąć do Przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
3. Dziecko w Przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka.
4. Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do:
• właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczego, zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym,
• opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
• poszanowania godności osobistej,
• życzliwego, podmiotowego traktowania,
• swobody wyrażania myśli i przekonań,
• partnerskiej rozmowy na każdy temat,
• rozwijania własnych zainteresowań i zdolności,
• pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i defektów rozwojowych,
• przygotowania umożliwiającego osiągnięcie „gotowości szkolnej",
• wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia; akceptowanie ich potrzeb,
• poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społeczno – kulturowej i technicznej,
• spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,
• wyrażania swoich spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności,
• pomocy w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja",
• zaspokajania poczucia bezpieczeństwa,
• wprowadzania w kulturę bycia,
• zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych.
§ 18
1. Obowiązkiem dzieci uczęszczających do przedszkola jest:
· współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i terapii
· szanowanie odrębności każdego kolegi
· przestrzeganie zasad form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej
· szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej własności
· uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów
· przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek
· kulturalne zwracanie się do innych; używanie form grzecznościowych
· przestrzeganie zasady podporządkowania się kolegom pełniących dyżur
· zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek
· pomaganie słabszym kolegom
· przestrzeganie wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawa, miłość i piękno

NAUCZYCIELE
§ 19
1. Nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje przedszkola: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną, zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, a w szczególności:
· respektować i gwarantować prawa zawarte w Konwencji Praw Dziecka, wobec każdego dziecka
· tworzyć bezpieczne otoczenie i uczyć zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka
· wychowywać dzieci w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy
· organizować współpracę z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka
· monitorować realizowanie rocznego przygotowanie przedszkolnego dzieci 6 - letnich
· realizować podstawę programową określoną przez MEN
· planować, organizować i prowadzić proces opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczny w oparciu o wybrane programy dydaktyczno-wychowawcze albo program autorski opracowany przez nauczycieli przedszkola w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej
· stosować twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania
· tworzyć warunki wspomagające rozwój dziecka, jego zdolności i zainteresowań poprzez podejmowanie współpracy ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną

2. Ponadto obowiązkiem nauczyciela jest:
· prowadzić dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami
· prowadzić obserwacje pedagogiczne i je dokumentować
· indywidualizować działania oparte na znajomości dziecka, jego możliwościach i potrzebach, zgodnych z prowadzoną diagnozą
· informować rodziców o bieżących postępach uzyskiwanych przez dzieci
· dążyć do rozwoju własnej osobowości poprzez doskonalenie wiedzy ogólnej i zawodowej,
· współpracować ze środowiskiem lokalnym
· przestrzegać tajemnicy służbowej
· dbać o funkcjonalność, estetykę, czystość i porządek w sali

§ 20
1. Nauczyciel w realizacji programu nauczania ma prawo do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania jakie uważa za najwłaściwsze z pośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne oraz do wyboru podręczników dopuszczonych przez MEN do użytku.
2. Dyrektor przedszkola zastrzega sobie prawo do zmiany nauczyciela w danej grupie w przypadku reorganizacji pracy.

PRACOWNICY NIEBĘDĄCY NAUCZYCIELAMI
§ 21
1. Pracowników niepedagogicznych Przedszkola zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem ogólnych przepisów Dyrektor Przedszkola.
2. Pracownik Przedszkola jest obowiązany:
a. Przestrzegać Regulaminu Pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
b. Przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
c. Dbać o dobro zakładu pracy, chronić mienie oraz zachować w tajemnicy informację, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
d. Przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
e. Przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,
f. Współdziałać z nauczycielami w zakresie ustalonym przez dyrektora.
3. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników, a także ich odpowiedzialność, ustala Dyrektor Przedszkola.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 22
1. Zmiany w statucie dokonuje osoba prowadząca.
2. Sprawy niezawarte w statucie przedszkola regulują: Ustawa o systemie oświaty, inne przepisy prawa.
3. Statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2022r.

 

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem